หน้าแรก ITA Facebook Admin

Personnel

คณะผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายกิจจา เสาโร

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 0811867626

 • thumbnail

  นางชูศรี พูนสวัสดิ์

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 0862494604

 • thumbnail

  นายสุกิจ ดำเสนา

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 0812651392

 • thumbnail

  นางสาวณริทสา ฤทธิ์ณรงค์

  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 0979407489