หน้าแรก ITA Facebook Admin

Personnel

สมาชิกสภาองค์การ

 • thumbnail

  นางผาสุก ประทุมทอง

  ประธานสภาฯ 0925759863

 • thumbnail

  นางชวนพิศ พัชนี

  รองประธานสภาฯ 0981053774

 • thumbnail

  นางนันทิยา พิพัฒน์ภานุกูล

  เลขานุการสภาฯ 0812641602

 • thumbnail

  นายเสน่ห์ โสกุล

  สมาชิกสภา อบต.ม.1 0819553584

 • thumbnail

  นายเสนอ นกยูง

  สมาชิกสภา อบต.ม.1 0837335582

 • thumbnail

  นายวีระพงษ์ นกยูง

  สมาชิกสภา อบต.ม.2 0991545961

 • thumbnail

  นางสมบัติ ชวนกระโทก

  สมาชิกสภา อบต. ม.3 0876519094

 • thumbnail

  นายจำรัส ภักดีพินิจ

  สมาชิกสภา อบต.ม.4 0660650158

 • thumbnail

  นายประมาณ คงบุรี

  สมาชิกสภา อบต.ม.4 0810648716

 • thumbnail

  นายประภาศ นอกกระโทก

  สมาชิกสภา อบต.ม.5 0810708099

 • thumbnail

  นางทิพวรรณ เจริญศรี

  สมาชิกสภา อบต.ม.5 0813904342

 • thumbnail

  นายสุบรรณ วิไล

  สมาชิกสภา อบต.ม.6 0853102970

 • thumbnail

  นายสมเจตน์ พัดทอง

  สมาชิกสภา อบต.ม.6 0660104150

 • thumbnail

  นายสยาม แสนตื้อ

  สมาชิกสภา อบต.ม.7 0619548639

 • thumbnail

  นายนิตย์ สวัสดิ์พูน

  สมาชิกสภา อบต.ม.8 0823186879

 • thumbnail

  นางมะลิวรรณ สระศรี

  สมาชิกสภา อบต.ม.8 0817093946

 • thumbnail

  นายชุมพร ยอดเยี่ยมแกร

  สมาชิกสภา อบต.ม.9 0837338633

 • thumbnail

  นางวัชรี มั่นนุช

  สมาชิกสภา อบต.ม.10 0868714980

 • thumbnail

  นายจำรัส บุญฤกษ์

  สมาชิกสภา อบต.ม.10 0874588724

 • thumbnail

  นายนันทพัฒน์ สวัสดี

  สมาชิกสภา อบต.ม.11 0854173327

 • thumbnail

  นางสาวจันทร์ทา พูนสุด

  สมาชิกสภา อบต.ม.11 0897195013

 • thumbnail

  นายสุนัน กองศักดิ์

  สมาชิกสภา อบต.ม.12 0874407670

 • thumbnail

  นางสำเรียง ม่วงนางรอง

  สมาชิกสภา อบต.ม.12 0854923501

 • thumbnail

  นายไสว ทองประภา

  สมาชิกสภา อบต.ม.13 0846062117

 • thumbnail

  นายกระสันต์ เสาว์โร

  สมาชิกสภา อบต.ม.14 0905965992

 • thumbnail

  นางศรีพร ศาลาจันทร์

  สมาชิกสภา อบต.ม.14 0850251200