หน้าแรก ITA Facebook Admin

Personnel

สมาชิกสภาองค์การ

 • thumbnail

  นายประภาศ นอกกระโทก

  ประธานสภา อบต.นางรอง 0810708099

 • thumbnail

  นางมะลิวรรณ สระศรี

  รองประธานสภา อบต.นางรอง 0817093946

 • thumbnail

  นางสาวสุกัญญา พูนวิลัย

  เลขานุการสภาฯ 0972914245

 • thumbnail

  นายเสนอ นกยูง

  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 (0837335582)

 • thumbnail

  นางสมบัติ ชวนกระโทก

  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 (0876519094)

 • thumbnail

  นายประมาณ คงบุรี

  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 (0810648716)

 • thumbnail

  นางสาวฐิติวรดา ช่วยพันธ์

  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 (0863070559)

 • thumbnail

  นายสมบัติ ราชแก้ว

  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 (0962034205)

 • thumbnail

  นางชวนพิศ พัชนี

  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 (0981053774)

 • thumbnail

  นายจำรัส บุญฤกษ์

  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10 (0874588724)

 • thumbnail

  นายนันทพัฒน์ สวัสดี

  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11 (0854173327)

 • thumbnail

  นายพิษณุ แผ้วพลสง

  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12 (0854949940)

 • thumbnail

  นายถนัด ทองประภา

  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 13 (0619408882)

 • thumbnail

  นางศรีพร ศาลาจันทร์

  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 14 (0850251200)