หน้าแรก ITA LPA Facebook Admin

Personnel

สมาชิกสภาองค์การ

 • thumbnail

  นางผาสุก ประทุมทอง

  ประธานสภา

 • thumbnail

  นางชวนพิศ พัชนี

  รองประธานสภาฯ

 • thumbnail

  นางนันทิยา พิพัฒน์ภานุกูล

  เลขานุการสภาฯ

 • thumbnail

  นายเสน่ห์ โสกุล

  สมาชิกสภา อบต. ม.๑

 • thumbnail

  นายเสนอ นกยูง

  สมาชิกสภา อบต. ม.๑

 • thumbnail

  นายวีระพงษ์ นกยูง

  สมาชิกสภา อบต. ม.๒

 • thumbnail

  นางสมบัติ บุตรงาม

  สมาชิกสภา อบต. ม.๓

 • thumbnail

  นายจำรัส ภักดีพินิจ

  สมาชิกสภา อบต. ม.๔

 • thumbnail

  นายประมาณ คงบุรี

  สมาชิกสภา อบต. ม.๔

 • thumbnail

  นายประภาศ นอกกระโทก

  สมาชิกสภา อบต. ม.๕

 • thumbnail

  นางทิพวรรณ เจริญศรี

  สมาชิกสภา อบต. ม.๕

 • thumbnail

  นายสุบรรณ วิไล

  สมาชิกสภา อบต. ม.๖

 • thumbnail

  นายสมเจตน์ พัดทอง

  สมาชิกสภา อบต. ม.๖

 • thumbnail

  นายสยาม แสนตื้อ

  สมาชิกสภา อบต. ม.๗

 • thumbnail

  นายนิตย์ สวัสดิ์พูน

  สมาชิกสภา อบต. ม.๘

 • thumbnail

  นางมะลิวรรณ สระศรี

  สมาชิกสภา อบต. ม.๘

 • thumbnail

  นายชุมพร ยอดเยี่ยมแกร

  สมาชิกสภา อบต. ม.๙

 • thumbnail

  นางวัชรี มั่นนุช

  สมาชิกสภาอบต. ม.๑๐

 • thumbnail

  นายจำรัส บุญฤกษ์

  สมาชิกสภา อบต. ม.๑๐

 • thumbnail

  นายนันทพัฒน์ สวัสดี

  สมาชิกสภา อบต. ม.๑๑

 • thumbnail

  นางสาวจันทร์ทา พูนสุด

  สมาชิกสภา อบต. ม.๑๑

 • thumbnail

  นายสุนัน กองศักดิ์

  สมาชิกสภา อบต. ม.๑๒

 • thumbnail

  นางสำเรียง ม่วงนางรอง

  สมาชิกสภา อบต. ม.๑๒

 • thumbnail

  นายไสว ทองประภา

  สมาชิกสภา อบต. ม.๑๓

 • thumbnail

  นายกระสันต์ เสาว์โร

  สมาชิกสภา อบต. ม.๑๔

 • thumbnail

  นางศรีพร ศาลาจันทร์

  สมาชิกสภา อบต. ม.๑๔