หน้าแรก ITA LPA Facebook Admin

Personnel

หัวหน้าส่วนราชการ

 • thumbnail

  นางนันทิยา พิพัฒน์ภานุกูล

  ปลัด อบต.

 • thumbnail

  นายพีรวัส ฉิมกูล

  รองปลัด อบต.

 • thumbnail

  นางสาวอำพร ประสงค์ทรัพย์

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • thumbnail

  นางสาวบุญญาลักษณ์ จินตนสถิตย์

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • thumbnail

  นายสมนึก ลำเภาพันธ์

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • thumbnail

  นางสาวเกศรินทร์ คงสืบชาติ

  ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

 • thumbnail

  นางผดุงขวัญ ทิพย์โภชน์

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 • thumbnail

  นางสาววรวรรณ บุญมี

  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม