หน้าแรก ITA Facebook Admin

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง:-

Personnel

หัวหน้าส่วนราชการ

 • thumbnail

  นางนันทิยา พิพัฒน์ภานุกูล

  ปลัด อบต. โทร : 0812641602

 • thumbnail

  นายเสกสรรค์ ต่างประโคน

  รองปลัด อบต. โทร : 0817893782

 • thumbnail

  นางสาวอำพร ประสงค์ทรัพย์

  หัวหน้าสำนักปลัด 0899632131

 • thumbnail

  นางนันทิยา พิพัฒน์ภานุกูล

  ปลัด อบต. รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง 0812641602

 • thumbnail

  นายสมนึก ลำเภาพันธ์

  ผู้อำนวยการกองช่าง 0876520541

 • thumbnail

  นางสาวพรรณธิญากร สีทัวนอก

  ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ 0838349908

 • thumbnail

  นางผดุงขวัญ ทิพย์โภชน์

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 0862522822

 • thumbnail

  นายเสกสรรค์ ต่างประโคน

  รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 0817893782

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง