หน้าแรก ITA Facebook Admin

Personnel

หัวหน้าส่วนราชการ

 • thumbnail

  นางนันทิยา พิพัฒน์ภานุกูล

  ปลัด อบต. โทร:0812641602

 • thumbnail

  นายพีรวัส ฉิมกูล

  รองปลัด อบต. โทร:0638914619

 • thumbnail

  นางสาวอำพร ประสงค์ทรัพย์

  หัวหน้าสำนักปลัด 0899632131

 • thumbnail

  นางสาวบุญญาลักษณ์ จินตนสถิตย์

  ผู้อำนวยการกองคลัง 0897209599

 • thumbnail

  นายสมนึก ลำเภาพันธ์

  ผู้อำนวยการกองช่าง 0876520541

 • thumbnail

  นางสาวสุมาลี เกตุชาติ

  นักสันทนาการชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ 0850157123

 • thumbnail

  นางผดุงขวัญ ทิพย์โภชน์

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 0862522822

 • thumbnail

  นางสาววรวรรณ บุญมี

  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 0810484898