หน้าแรก ITA LPA Facebook Admin

Personnel

สำนักปลัด

 • thumbnail

  นางสาวอำพร ประสงค์ทรัพย์

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • thumbnail

  นางบุษยรัตน์ สมสวย

  นักทรัพยากรบุคคล

 • thumbnail

  นางตฤณญพัฒน์ วิเสโส

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • thumbnail

  นายวสันต์ ศรีบัวรายณ์

  นิติกร

 • thumbnail

  นายทวีป สวัสดิ์พูน

  นักจัดการงานทั่วไป

 • thumbnail

  นายฉัตรชัย โสกูล

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • thumbnail

  นายสมจิตร น้อยพาลี

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  พ.จ.อ.ไกรรินทร์ เสาว์โร

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • thumbnail

  นายอภิสิทธิ์ มั่งกูล

  พนักงานขับรถดับเพลิง

 • thumbnail

  นายวีรวุฒิ เทียรวรรณ

  พนักงานขับรถยนต์

 • thumbnail

  นายบัญชา คำกลาง

  พนักงานขับรถยนต์