หน้าแรก ITA Facebook Admin

Personnel

สำนักปลัด

 • thumbnail

  นางสาวอำพร ประสงค์ทรัพย์

  หัวหน้าสำนักปลัด 0899632131

 • thumbnail

  นางบุษยรัตน์ สมสวย

  นักทรัพยากรบุคคล 0804755958

 • thumbnail

  นางตฤณญพัฒน์ วิเสโส

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 0868722858

 • thumbnail

  นายวสันต์ ศรีบัวรายณ์

  นิติกร 0868792496

 • thumbnail

  นายทวีป สวัสดิ์พูน

  นักจัดการงานทั่วไป 0823710054

 • thumbnail

  นายฉัตรชัย โสกุล

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0878736489

 • thumbnail

  นายสมจิตร น้อยพาลี

  เจ้าพนักงานธุรการ 0878698507

 • thumbnail

  พ.จ.อ.ไกรรินทร์ เสาว์โร

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0942841108

 • thumbnail

  นายอภิสิทธิ์ มั่งกูล

  พนักงานขับรถดับเพลิง 0837451332

 • thumbnail

  นายวีรวุฒิ เทียรวรรณ์

  พนักงานขับรถยนต์ 0942844628

 • thumbnail

  นายบัญชา คำกลาง

  พนักงานขับรถยนต์ 0804784563