หน้าแรก ITA Facebook Admin

Personnel

กองช่าง

 • thumbnail

  นายสมนึก ลำเภาพันธ์

  ผู้อำนวยการกองช่าง 0876520541

 • thumbnail

  นายธีรเดช ทิพย์พิบูลย์

  นายช่างโยธา 0951621475

 • thumbnail

  นายรวี ซ้ายโพธิ์กลาง

  นายช่างไฟฟ้า 0969985911

 • thumbnail

  นายเฉลิมพล นรัฐกิจ

  เจ้าพนักงานประปา 0876484877

 • thumbnail

  นายเรณู เภสัชชะ

  ผู้ดูแลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า

 • thumbnail

  นางสาวชลิดา เริ่มปลูก

  พนักงานจ้างทั่วไป