หน้าแรก ITA Facebook Admin

Personnel

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 • thumbnail

  นางสาวสุมาลี เกตุชาติ

  นักสันทนาการชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ 0850157123

 • thumbnail

  นางสาวสุมาลี เกตุชาติ

  นักสันทนาการ 0850157123

 • thumbnail

  นางธีราพร ขนชัยภูมิ

  นักวิชาการศึกษา(ลูกจ้างประจำ) 0629083268

 • thumbnail

  นางนันท์นภัส คลี่ภูษา

  ครูผู้ดูแลเด็ก 0981324547

 • thumbnail

  นางสาวพรรณนิษฐา เพ็งวัฒนะ

  ครูผู้ดูแลเด็ก 0850249818

 • thumbnail

  นางฉัตรนิชชา ดาทอง

  ครูผู้ดูแลเด็ก 0918199149

 • thumbnail

  นางสาวบุศยา ยุทธหาร ผู้ดูแลเด็ก

  ผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางภัทรมล จันทร์ไทย

  ผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางสงบ แมลงผึ้ง

  แม่บ้าน

 • thumbnail

  นางคมคาย ละเอียด

  แม่ครัว