หน้าแรก ITA LPA Facebook Admin

Personnel

กองสวัสดิการสังคม

 • thumbnail

  นางผดุงขวัญ ทิพย์โภชน์

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 • thumbnail

  นายพนม เข็มบุบผา

  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นางสาวเพ็ญประภา อาทิตย์ตั้ง

  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 • thumbnail

  พันจ่าเอกพิเชษ แก่นกล้า

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน