หน้าแรก ITA Facebook Admin

(Integrity and transparency Assessment: ITA) 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(Integrity and transparency Assessment: ITA) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อมูลพื้นฐาน

O1 โครงสร้าง >> http://www.nangrong.go.th/public/index.php?module=index&id=59
O2 ข้อมูลผู้บริหาร >> http://www.nangrong.go.th/public/index.php#module=personnel&cat=1
03

อำนาจหน้าที่ >> http://www.nangrong.go.th/public/index.php?module=index&id=58

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน >> http://www.nangrong.go.th/public/index.php?module=index&id=58#module=news&cat=3
O5 ข้อมูลการติดต่อ >> http://www.nangrong.go.th/public/index.php?module=index&id=58#module=about
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง >> http://www.nangrong.go.th/public/index.php?module=index&id=1#module=kod
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ >> http://www.nangrong.go.th/public/index.php#module=news&cat=1

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8 Q&A  >> http://www.nangrong.go.th/public/index.php?module=index&id=1#module=forum
O9 Social Network >> https://www.facebook.com/...1714/

แผนการดำเนินงานประจำปี

O10 แผนการดำเนินงานประจำปี >> http://www.nangrong.go.th/public/index.php#module=news&cat=11
O11 รายงานการดำเนินกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน >> http://www.nangrong.go.th/public/index.php#module=news&cat=25
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี >> http://www.nangrong.go.th/public/index.php#module=news&cat=16

การปฏิบัติงาน

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน >> http://www.nangrong.go.th/public/index.php#module=news&cat=23

การให้บริการ

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ >> http://www.nangrong.go.th/public/index.php#module=news&cat=22
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ>> http://www.nangrong.go.th/public/index.php#module=news&cat=42
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ>> http://www.nangrong.go.th/public/index.php#module=news&cat=41
O17 E-Service >> http://www.nangrong.go.th/public/index.php#module=news&cat=40

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี>> http://www.nangrong.go.th/public/index.php#module=news&cat=10
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน>> http://www.nangrong.go.th/public/index.php#module=news&cat=10
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี>> http://www.nangrong.go.th/public/index.php#module=news&cat=8

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ>> http://www.nangrong.go.th/public/index.php#module=news&cat=10
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ>> http://www.nangrong.go.th/public/index.php#module=news&cat=2
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน>> http://www.nangrong.go.th/public/index.php#module=news&cat=18
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี>> http://www.nangrong.go.th/public/index.php#module=news&cat=30

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล>> http://www.nangrong.go.th/public/index.php?module=ita#module=news&cat=24
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล>> http://www.nangrong.go.th/public/index.php?module=ita#module=news&cat=31
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล>> http://www.nangrong.go.th/public/index.php?module=ita#module=news&cat=32
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี>> http://www.nangrong.go.th/public/index.php?module=ita#module=news&cat=33

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ>> http://www.nangrong.go.th/public/index.php?module=ita#module=news&cat=34
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ>> http://www.nangrong.go.th/public/index.php?module=ita#module=index&id=128
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี>> http://www.nangrong.go.th/public/index.php?module=ita#module=news&cat=35

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น>> http://www.nangrong.go.th/public/index.php?module=ita#module=index&id=127
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม>> http://www.nangrong.go.th/public/index.php#module=news&cat=43

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร>> http://www.nangrong.go.th/public/index.php#module=news&alias=ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง_เรื่อง_นโยบายคุณธรรมและความโปร
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร>> http://www.nangrong.go.th/public/

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี>> http://www.nangrong.go.th/public/index.php#module=news&cat=44
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต>> http://www.nangrong.go.th/public/index.php#module=news&cat=45

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร>> http://www.nangrong.go.th/public/

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต>> http://www.nangrong.go.th/public/index.php#module=news&cat=27
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน>> http://www.nangrong.go.th/public/index.php?module=ita#module=news&cat=36
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี>> http://www.nangrong.go.th/public/index.php?module=ita#module=news&cat=37

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน>> http://www.nangrong.go.th/public/index.php#module=news&cat=46
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน>> http://www.nangrong.go.th/public/index.php#module=news&cat=47