หน้าแรก ITA Facebook Admin

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง:-

Personnel

คณะผู้บริหาร

 • thumbnail

  นางผาสุก ประทุมทอง

  นายก อบต.นางรอง โทร:0644392444

 • thumbnail

  นางสำรวม รอดจากเข็ญ

  รองนายก อบต.นางรอง โทร:0880730334

 • thumbnail

  นายชุมพร ยอดเยี่ยมแกร

  รองนายก อบต.นางรอง โทร:0837338633

 • thumbnail

  นางวัชรี มั่นนุช

  เลขานุการนายก อบต.นางรอง โทร:0868714980

สมาชิกสภาองค์การ

 • thumbnail

  นายประภาศ นอกกระโทก

  ประธานสภา อบต.นางรอง 0810708099

 • thumbnail

  นางมะลิวรรณ สระศรี

  รองประธานสภา อบต.นางรอง 0817093946

 • thumbnail

  นางสาวสุกัญญา พูนวิลัย

  เลขานุการสภาฯ 0972914245

 • thumbnail

  นายเสนอ นกยูง

  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 (0837335582)

 • thumbnail

  นางสมบัติ ชวนกระโทก

  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 (0876519094)

 • thumbnail

  นายประมาณ คงบุรี

  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 (0810648716)

 • thumbnail

  นางสาวฐิติวรดา ช่วยพันธ์

  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 (0863070559)

 • thumbnail

  นายสมบัติ ราชแก้ว

  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 (0962034205)

 • thumbnail

  นางชวนพิศ พัชนี

  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 (0981053774)

 • thumbnail

  นายจำรัส บุญฤกษ์

  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10 (0874588724)

 • thumbnail

  นายนันทพัฒน์ สวัสดี

  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11 (0854173327)

 • thumbnail

  นายพิษณุ แผ้วพลสง

  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12 (0854949940)

 • thumbnail

  นายถนัด ทองประภา

  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 13 (0619408882)

 • thumbnail

  นางศรีพร ศาลาจันทร์

  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 14 (0850251200)

หัวหน้าส่วนราชการ

 • thumbnail

  นางนันทิยา พิพัฒน์ภานุกูล

  ปลัด อบต. โทร : 0812641602

 • thumbnail

  นายเสกสรรค์ ต่างประโคน

  รองปลัด อบต. โทร : 0817893782

 • thumbnail

  นางสาวอำพร ประสงค์ทรัพย์

  หัวหน้าสำนักปลัด 0899632131

 • thumbnail

  นางนันทิยา พิพัฒน์ภานุกูล

  ปลัด อบต. รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง 0812641602

 • thumbnail

  นายสมนึก ลำเภาพันธ์

  ผู้อำนวยการกองช่าง 0876520541

 • thumbnail

  นางสาวพรรณธิญากร สีทัวนอก

  ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ 0838349908

 • thumbnail

  นางผดุงขวัญ ทิพย์โภชน์

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 0862522822

 • thumbnail

  นายเสกสรรค์ ต่างประโคน

  รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 0817893782

สำนักปลัด

 • thumbnail

  นางสาวอำพร ประสงค์ทรัพย์

  หัวหน้าสำนักปลัด 0899632131

 • thumbnail

  นางบุษยรัตน์ สมสวย

  นักทรัพยากรบุคคล 0804755958

 • thumbnail

  นางตฤณญพัฒน์ วิเสโส

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 0868722858

 • thumbnail

  นายวสันต์ ศรีบัวรายณ์

  นิติกร 0868792496

 • thumbnail

  นายทวีป สวัสดิ์พูน

  นักจัดการงานทั่วไป 0823710054

 • thumbnail

  นายฉัตรชัย โสกุล

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0878736489

 • thumbnail

  นายสมจิตร น้อยพาลี

  เจ้าพนักงานธุรการ 0878698507

 • thumbnail

  พ.จ.อ.ไกรรินทร์ เสาว์โร

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0942841108

 • thumbnail

  นายอภิสิทธิ์ มั่งกูล

  พนักงานขับรถดับเพลิง 0837451332

 • thumbnail

  นายวีรวุฒิ เทียรวรรณ์

  พนักงานขับรถยนต์ 0942844628

 • thumbnail

  นายบัญชา คำกลาง

  พนักงานขับรถยนต์ 0804784563

กองคลัง

 • thumbnail

  นางนันทิยา พิพัฒน์ภานุกูล

  ปลัด อบต. รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง 0812641602

 • thumbnail

  นางฐานิดา มาสันเทียะ

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 0823041419

 • thumbnail

  นางรัชชนันท์ เนียมหัตถี

  นักวิชาการเงินและบัญชี 0837295946

 • thumbnail

  นางสาวประภาสิริ เจริญเวช

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 0944644618

 • thumbnail

  นางสาวณัฐชาพร สองสี

  เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน 0652645261

 • thumbnail

  นางสาวธีรรัตน์ สอนน้อย

  พนักงานจ้างเหมาบริการ

กองช่าง

 • thumbnail

  นายสมนึก ลำเภาพันธ์

  ผู้อำนวยการกองช่าง 0876520541

 • thumbnail

  นายธีรเดช ทิพย์พิบูลย์

  นายช่างโยธา 0951621475

 • thumbnail

  นายรวี ซ้ายโพธิ์กลาง

  นายช่างไฟฟ้า 0969985911

 • thumbnail

  นายคมศักดิ์ ยนต์สำอางค์

  วิศวกรโยธาชำนาญการ 0810587890

 • thumbnail

  นายเฉลิมพล นรัฐกิจ

  เจ้าพนักงานประปา 0876484877

 • thumbnail

  นายเรณู เภสัชชะ

  ผู้ดูแลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (จ้างเหมาบริการ)

 • thumbnail

  นางสาวชลิดา เริ่มปลูก

  พนักงานจ้างทั่วไป

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 • thumbnail

  นางสาวพรรณธิญากร สีทัวนอก

  ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ 0973436670

 • thumbnail

  นางสาวสุมาลี เกตุชาติ

  นักสันทนาการ 0850157123

 • thumbnail

  นางธีราพร ขนชัยภูมิ

  นักวิชาการศึกษา(ลูกจ้างประจำ) 0629083268

 • thumbnail

  นางนันท์นภัส คลี่ภูษา

  ครูผู้ดูแลเด็ก 0981324547

 • thumbnail

  นางสาวพรรณนิษฐา เพ็งวัฒนะ

  ครูผู้ดูแลเด็ก 0850249818

 • thumbnail

  นางสาวบุศยา ยุทธหาร

  ผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางภัทรมล จันทร์ไทย

  ผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางสงบ แมลงผึ้ง

  คนงานทั่วไป

 • thumbnail

  นางสาวขวัญฤทัย พลูชาติ

  ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก

กองสวัสดิการสังคม

 • thumbnail

  นางผดุงขวัญ ทิพย์โภชน์

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 0862522822

 • thumbnail

  นายพนม เข็มบุบผา

  นักพัฒนาชุมชน 0833811833

 • thumbnail

  พันจ่าเอกพิเชษ แก่นกล้า

  เจ้าพนักงานธุรการ 0652522351

 • thumbnail

  นายพินิจนันท์ แสนเดช

  พนักงานจ้างเหมาบริการ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 • thumbnail

  นายเสกสรรค์ ต่างประโคน

  รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 0817893782

 • thumbnail

  นายอภิวัฒน์ บัวประชุม

  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 0802961802

 • thumbnail

  นางปวริศา นรัฐกิจ

  เจ้าพนักงานธุรการ 0881234933

 • thumbnail

  นายสมศักดิ์ พยัคฆ์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  นางสาวณริทสา ฤทธิ์ณรงค์

  พนักงานจ้างเหมาบริการ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

 • thumbnail

  นางสาวฐิติพร เทียนวรรณ

  นักวิชาการตรวจสอบภายใน 0872613135

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง